Henkilötietolaki (523/99) 10 §

14.2.2015

1. Rekisterinpitäjä

Porin ju-jutsu seura ry.
Kuninkaanhaanaukio 6
28130 Pori
pjjsfight(at)gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Porin ju-jutsu seura ry/ sihteeri
Kuninkaanhaanaukio 6
28130 Pori

3. Rekisterin nimi

Porin ju-jutsu seura ry:n kanta-asiakasrekisteri

4. Rekisteröityjen ryhmä
Porin ju-jutsu seuran-asiakasjärjestelmään liittyneet henkilöt

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

- Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen, kehittäminen ja analysointi sekä markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille.
- Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:
Perustiedot, kuten: nimi; syntymäaika; sukupuoli; sähköpostiosoitteet; puhelinnumerot; osoitteet; ammatti sekä talouden koko; harrastusryhmä
Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: Porin ju-jutsu seuran palveluiden käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot; (kanta-asiakasnumero); asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö ja muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
- Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä.
- Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä.

8. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus a) tarkastaa, mitä tietoja Porin ju-jutsu seura ry on hänestä kerännyt; b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista c) kieltää Porin ju-jutsu seuraa käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla Porin ju-jutsuseuraan yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.